Geen netto-lastenverlichting onder Rutte III

Per saldo resteert in de komende kabinetsperiode nog steeds een lastenverzwaring voor burgers en bedrijven van €3,4 mrd.